Litigasi

Litigasi Syariah

1. Memberikan khidmat nasihat :

 • Memberi nasihat dalam kes-kes syariah yang dikendalikan di Ibu Pejabat
 • Memberi nasihat undang-undang secara lisan kepada mana-mana pemohon mengenai undang-undang di Malaysia.
 • Menyemak statistik dan laporan kes Nasihat Syariah di Ibu Pejabat dan cawangan untuk dihantar ke Unit ICT dan mesyuarat pengurusan
 • Merangka, menyelia dan melaksanakan program-program kursus, latihan, bengkel dan sebagainya untuk pelbagai peringkat pegawai dan kakitangan cawangan Jabatan Bantuan Guaman yang berhubung kait dengan litigasi dan nasihat.

2. Mewakili anak guam di Mahkamah

 • Menemu duga pemohon bantuan guaman bagi menentukan merit kes dan tahap kemampuan kewangan pemohon.
 • Menemu duga pemohon yang layak diberi bantuan guaman (klien) bagi tujuan mendraf pliding-pliding yang releven.
 • Menyediakan pliding-pliding dan dokumen-dokumen sokongan bagi tujuan litigasi di mahkamah; dan

 • Mewakili anak guam di mahkamah.

 •  Membantu pengurusan kes –kes rayuan yang akan dikendalikan oleh TKP (Syariah

 •  Menyemak statistik dan laporan kes Litigasi Syariah di Ibu Pejabat dan cawangan untuk dihantar ke Unit ICT dan Mesyuarat Pengurusa

 •  Menjalankan kerja penyelidikan mengenai kes-kes Litigasi dan Nasihat Syaria

 •  Memastikan keseragaman tindakan serta prosedur Litigasi dan Nasihat Syariah yang diamalkan di Cawangan-Cawangan.

Litigasi Sivil

Perihalan Prosiding Sivil

 • Prosiding di bawah Akta Perempuan Bersuami dan Anak-Anak (Nafkah) 1950 [Akta 263].
 • Prosiding di bawah Ordinan Nafkah 1959 (Sabah No. 7 tahun 1959).
 • Prosiding di bawah Ordinan Perkahwinan Adat Bumiputera Sarawak (Nafkah) 2003 [Bab 55].
 • Prosiding di bawah Akta Perintah Nafkah (Kemudahan bagi Penguatkuasaan) 1949 [Akta 34] untuk perintah sementara.
 • Prosiding di bawah Akta Perempuan Bersuami dan Anak-Anak (Penguatkuasaan Nafkah) 1968 [Akta 356].
 • Hak dan tanggungan mengenai prosiding perceraian dan jagaan.
 • Hak dan tanggungan di bawah Akta Pengangkatan 1952 [Akta 257].
 • Hak dan tanggungan di bawah Ordinan Pengangkatan 1960 (Sabah No.23 tahun 1960).
 • Prosiding di bawah Ordinan Pengangkatan Sarawak (Bab 91).
 • Hak dan tanggungan di bawah Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 [Akta 98].
 • Permohonan Probet dan Surat Mentadbir Pusaka.
 • Hak dan tanggungan di bawah Ordinan Probet dan Pentadbiran 1947 Sabah (Bab 109).
 • Hak dan tanggungan di bawah Ordinan Pentadbiran Harta Pusaka Sarawak (Bab 80).
 • Hak dan tanggungan di bawah Akta Penanam Padi (Mengawal Sewa dan Menjamin Pemegangan) 1967 [Akta 528].
 • Hak dan tanggungan mengenai tindakan sivil bagi ganti rugi yang berbangkit daripada kemalangan yang melibatkan kenderaan bermotor yang termasuk dalam pengertian Akta Pengangkutan Jalan 1987 [Akta 333].
 • Hak dan tanggungan di bawah Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 [Akta 400].
 • Hak dan tanggungan mengenai prosiding yang berhubungan dengan penyewaan.
 • Hak dan tanggungan di bawah Akta Sewa Beli 1967 [Akta 212].
 • Tuntutan pengguna.

Litigasi Jenayah

 • Semua prosiding jenayah yang dalamnya tertuduh yang tidak diwakili oleh peguam mengaku salah kepada pertuduhan atau pertuduhan-pertuduhan dan ingin membuat rayuan untuk meringankan hukuman berkenaan dengannya.
 • Prosiding jenayah di bawah Akta Kanak-Kanak 2001 [Akta 611].
 • Prosiding jenayah di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955 [Akta 336].